YOU NEED MORE FREE "HOW TO SUCCEED IN LIFE" IDEAS?
Enter your Details below:
Name
Email

Change

"Change is always happening."

~ Maynard Ferguson


Kung may kalungkutan ngayon sa iyong buhay, huwag mag-alala sapagkat may mga biyaya at kasiyahan na parating. 

Buksan lamang ang isipan at puso upang ang mga kabutihang ito ay makamtan. Ang iyong isipan at mga aksyon ay dapat maisang-ayon tungo sa pagtamasa ng minimithing kaligayahan.


Change is always happening... (also, if you choose to let it happen).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...